Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych

1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem szkoleń jest Zespół Ekspertów Barszcz.edu.pl, reprezentowany przez Izabelę Sachajdakiewicz, e-mail: serwis@barszcz.edu.pl, tel. kontaktowy: 48 507-194-339.
1.2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem: http://barszcz.edu.pl/szkolenia-otwarte-barszcz-sosnowskiego/
1.3. Oferta szkoleniowa określa: koszt udziału w szkoleniu, temat, program, termin oraz miejsce szkolenia.

2. WARUNKI REALIZACJI SZKOLENIA
2.1. Warunkiem realizacji szkolenia jest zgłoszenie się minimum 5 Uczestników na 6 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia.
2.2. Za zgłoszenie się Uczestnika uznaje się czynności wskazane w pkt. 3.1.

3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
3.1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc, przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora (formularze zgłoszeniowe na szkolenia w danych dniach są dostępne w opcji „Zapisuję się” na stronie: http://barszcz.edu.pl/szkolenia-otwarte-barszcz-sosnowskiego/) oraz wniesienie opłaty za szkolenie nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do Organizatora oraz zaksięgowanie opłaty na koncie Organizatora).
3.2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.3. Po upływie terminu określonego powyżej (pkt 2.1), zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.
3.4. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie wypełnionego formularza, który jest dostępny na stronie Organizatora (patrz pkt 3.1.). Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.
3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób wskazanej w punkcie 2.1.
3.6. Najpóźniej na 5 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły udział w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

4. CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe), zgodnie z ofertą dotyczącą danego szkolenia.
4.2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich netto (Organizator nie jest płatnikiem VAT).
4.3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie, chyba że znajdują się one w ofercie danego szkolenia.
4.4. Płatność za szkolenie odbywa się z góry na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu według informacji zawartych w wysłanym do Uczestnika mailu zwrotnym.
4.5. Rachunek zostaje wystawiony i przekazany Uczestnikowi na zakończenie szkolenia lub przesłany pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

5. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
5.1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie poczty elektronicznej do Organizatora.
5.2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
5.3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

6. ZMIANY TERMINU SZKOLENIA
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
6.2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Uczestnika kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika lub za jego zgodą zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu szkolenia oraz modyfikacji programu szkolenia, a także osoby prelegenta o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Uczestnik w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.
6.4. Uczestnik szkolenia ma prawo zmienić dane osoby delegowanej na szkolenie, najpóźniej na 3 dni przed jego rozpoczęciem. Zmiana powinna zostać zgłoszona Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej.

7. MATERIAŁY SZKOLENIOWE i CERTYFIKAT
7.1. Materiały szkoleniowe wręczane Uczestnikom są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich jest zabronione.
7.2. Uczestnicy pod koniec szkolenia otrzymują certyfikat uczestnictwa.

8. REKLAMACJE
8.1. Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
9.2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
9.3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
9.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU
10.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.1.2017 r.
10.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym rzez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie: http://barszcz.edu.pl/regulamin-szkolen-otwartych
10.3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.